+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

ARTYKUŁ ARCHIWALNY ! Część Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet inwestycyjny 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii. Priorytetowo traktowane będą te źródła OZE, które na terenie województwa mają największy potencjał rozwoju – między innymi energia ze słońca.

Celem Priorytetu jest wspieranie działań zapewniających dywersyfikację, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i potencjałów regionu zgodnie z programem wojewódzkim dotyczącym wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Działania zmierzające do wsparcia tego typu ekologicznych technologii zostaną objęte kompleksowym wsparciem umożliwiającym niwelowanie niedoskonałości rynku, w tym także związanych z dystrybucją. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym, wyznaczony dla Polski cel dotyczący udziału OZE wynosi 15% do 2020 r. W związku z powyższym województwo lubelskie zamierza przyczynić się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie ogólnym. W kontekście proponowanego wsparcia założenia priorytetu są spójne z celami głównymi i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio zwiększenie konkurencyjności gospodarki, zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu.

Na podstawie doświadczeń z wdrażania perspektywy finansowej 2007 -2013 szacuję się, że na obszary wiejskie trafi około 80% środków priorytetu.

Opis:

1.     Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2.     Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji.

3.     Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE.

4.     Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez
zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

5.     Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci.

Grupą docelową działań podejmowanych w ramach priorytetu będą mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.

Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu mogą być:

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

− Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

− Partnerzy społeczni i gospodarczy,

− Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

− Przedsiębiorcy z sektora MŚP,

− Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Kryteria:

1.     Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego oddziaływania na środowisko.

2.     Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych.

3.     Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.

4.     Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10.

Planowany termin ogłoszenia konkursów –marzec 2016

Planowany termin rozpoczęcia naborów –kwiecień 2016

Instytucja ogłaszająca konkurs – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego www.rpo.lubelskie.pl

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzić będzie cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców powyższego Działania. Planowane spotkania odbędą się w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b, a informacja o terminach zostanie podana na stronie departamentu:

rpo.lubelskie.pl/aktualnosci-5-departament_wdrazania_europejskiego.html