Szalejąca moda na OZE

Szalejąca moda na OZE

Ostatnie półrocze  w praktycznie każdym województwie owocuje  w nabory  wniosków  związane z  odnawialnymi  źródłami  energii.  Przyszedł  także czas na  mazowieckie,  małopolskie    i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP.

 

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Według dr inż. Jacka Ostrowskiego, z czym trudno jest się nie zgodzić podstawowymi zaletami OZE jest to, że prowadzą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, przyczyniają się redukcji zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, nie oddziałują negatywnie na środowisko i w przeciwieństwie do źródeł konwencjonalnych nie wyczerpują się. Poza plusami związanymi z ochroną środowiska mają także swoje walory społeczno-gospodarcze. Wpływają na estetyczność otaczającego nas krajobrazu, generują nowe miejsca pracy, pozwalają wykorzystywać nieużytki i co bardzo ważne są darmowe [1]. Odnawialne źródła energii to źródło przyszłości dla naszej planety, zatem z nich czerpmy.

OZE nie tylko chronią naszą planetę i najbliższe otoczenie przed degradacją, ale także „otwierają ogromne pole możliwości społecznej i gospodarczej zmiany”. Ich rozwój może przyczynić się „do rozwoju gospodarki innowacyjnej, ale także tworzy bardzo zróżnicowane rynki pracy: wymagające różnego poziomu kwalifikacji (od inżynierów hi-tech w laboratoriach produkujących fotoogniwa po robotników rolnych uprawiających trzcinę cukrową czy operatorów obsługujących kolektory słoneczne i wiatraki)”[2]. OZE to tańsza energia, ekologia, mniejsze szkody w malowniczym krajobrazie[3].   Jak powiedział niegdyś Alfred Tennyson:  „Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno”[4], więc walczymy o lepszy, piękniejszy  i zdrowszy świat!

 

Szczegółowe informacje o konkursach

 

Działanie/informacja

RPO Mazowieckie

4.1 Odnawialne Źródła Energii

RPO Świętokrzyskie

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

RPO Małopolskie

3.4.4 Dotacje dla MŚP

Data naboru 28.04-02.08.2017 30.06-19.12.2017 30.06-31.08.2017
Budżet 2 000 000 EUR 75 000 000 PLN 21 108 000 PLN
 

Kto może się ubiegać?

 

Przedsiębiorstwa

MŚP w tym producenci rolno-spożywczy; duże przedsiębiorstwa i inni. Wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.
 

 

 

 

Typy projektów

 

 

Projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wsparciem zostaną objęte również instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Projekty polegające na: budowie, przebudowie i modernizacji) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej z OZE; budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE ; budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE; budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).  

 

 

Projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji energii z OZE.

 

 

 

 

Dofinansowanie

 

Projekty realizowane będą z pomocą publiczną i z pomocą de minimis (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu)

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 1 500 000 zł

 

 

Uwaga! Inwestycje referencyjne!

dla mikro i małych- 80%; dla średnich- 70%; dla dużych- 60% Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji.

Maksymalny poziom dofinansowania: 55% dla mikro i małych; 45 dla średnich

Maksymalna wartość projektu: 25 000 000 zł Minimalna wartość projektu: 500 000 zł (ze wskazaniem,

że w ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną projekty realizujące typ projektów B tj.: inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji)

 

Co można sfinansować?

m.in.: wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu; przygotowanie studium wykonalności; zakup i montaż infrastruktury; zakup materiałów; zakup i modernizację sprzętu; przygotowanie terenu pod budowę  

m.in.: koszty inwestycji w urządzenia; nowe instalacje; dodatkowe koszty inwestycji

m.in.: wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych; nabycie nieruchomości; wartości niematerialne i prawne
 

 

Ważne informacje

Energia elektryczna i cieplna może być wytwarzana na własne potrzeby, jak również z możliwością sprzedaży do sieci (prosument). W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość realizacji projektów w partnerstwie  

Projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Odnośnik do naboru

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory- wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektu- infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze- zrodel-odnawialnych.html

http://www.2014-2020.rpo- swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki- naborow-wnioskow/item/1243-ogloszenie-o-konkursie- numer-rpsw-03-01-00-iz-00-26-132-17-w-ramach-dzialania- 3-1-wytwarzanie-i-dystrybucja-energii-pochodzacej-ze- zrodel-odnawialnych?start=20  

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddz ialanie-3-4-4–dotacje-dla-msp—rpmp-03-04-04-ip-01- 12-066-17

 

Źródła:

1 J. Ostrowski, Odnawialne źródła energii- wady i zalety, http://www.euee.agh.edu.pl/materialy/mod10/Ostrowski_hybrydowe_wiatrowo_sloneczne_elektrownie.pdf (09.03.2017 13:51).

2 Ulica Ekologiczna, Czym są OZE?, http://ulicaekologiczna.pl/technologie/czym-sa-odnawialne-zrodla-energii (10.03.2017 13:54).

3 Zalety źródeł odnawialnych, http://gaiarenovables.eu/zalety-odnawialnych-zrodel-energii/ (10.03.2017 14:06).

4 http://www.cytaty24.eu/7986,szukane.html (10.03.2017 14:11).

 

Autor: Joanna Boguta, Ascend Consulting