+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

ARTYKUŁ ARCHIWALNY ! Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch kwestii w rezultacie owocuje naborem na terenie województwa lubelskiego, który rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku w ramach działania 4.2– Produkcja energiiz OZE w przedsiębiorstwach.

Beneficjentami są spółki prawa handlowego,w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie warto zwlekać! Budżet dla tego działania wynosi aż 92 617 864 zł. W projektach nie ma ograniczeń kwotowych co do minimalnej wartości dofinansowania, maksymalne wsparcie wynosić ma 2 500 000  dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, dla tych spoza 3 000 000 .

KONKRETNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

Nabór w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach będzie trwał od 28.02.2017 do 31.05.2017 roku, jest to spory okres czasu w trakcie którego można przygotować dobry wniosek na dofinansowanie. Można będzie realizować projekty takie jak:

·         Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

·         Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji

·         Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowana przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci)

·         Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagające przesyłania jej na duże odległości

·         Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

Kwestie finansowe:

Wkład własny

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 5%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej (zależnie od typu projektu)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 85%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 95%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie z programami pomocy

Minimalna wartość dofinansowania – brak ograniczeń kwotowych

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego!!!

DLA CIEKAWSKICH

Czym tak właściwie są OZE?

„Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich oraz energia wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia z otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywana przez pompy ciepła”.

Źródło: http://vectorschools.co.nz/documents/12323/12456/P5-Five-sources-of-energy.jpg/82aef3ea-568d-409b-ba4c-eb19af8f7f2a?t=1375158788143?t=1375158788143 (11.01.2017 08:35).

Zasoby OZE „uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne (…), bardzo przyjazne środowisku naturalnemu” 1, co jest bardzo istotne we współczesnej erze konsumpcjonizmu i rozwoju technologii. Dzięki OZE spada zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a zatem założyć można, że wraz ze wzrostem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wrastać będzie także poziom zdrowia.

Wyróżnia się kilka źródeł energii odnawialnej:

ð Promieniowanie słoneczne- najbardziej obfite i rozproszone źródło energii odnawialnej, dzięki nowoczesnym instalacjom można dziś wykorzystywać nie tylko nasłonecznienie ale i promieniowanie rozproszone, stosuje się tu panele słoneczne lub/i fotowoltaiczne

ð  Wiatr- za pomocą turbin wiatrowych energię kinetyczną przekształca się w elektryczną, która służy do zasilania budynków, jest to chyba najbardziej kontrowersyjne źródło energii odnawialnej, wokół którego od wielu lat toczą się spory

ð  Energia geotermalna- wytworzoną energię można wykorzystywać zarówno do produkcji energii użytkowej jak i cieplnej, pompy ciepła można stosować do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń

ð  Woda-  turbiny  wodne  przekształcają  energię  wód  w  energię  mechaniczną  a  następnie elektryczną, można do tego wykorzystać potencjał małych rzek, zbiorników retencyjnych kanałów przerzutowych i innych

ð Biomasa i biogaz- „biomasa to ulegające biodegradacji produkty, odpady, pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu (…), biomasę spala się w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach i uzyskuje się dzięki temu energię cieplną (…), biogaz (…) pochodzi z rozkładu biomasy2

CO NA TEMAT OZE SĄDZĄ POLACY?

W naszym kraju założono, że w 2020 roku docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto stanowić będzie 15%. Dane statystyczne zebrane przez GUS pokazują, że jest to realne założenie, w 2014 roku zanotowano wzrost udziału energii z biopaliw stałych (76,6%), wiatru (8,2%) i wody (2,3%)3.

W lutym 2016 roku CBOS zrealizowało badania na temat przyszłości energetycznej kraju w opinii Polaków. Zapytano ich o ocenę odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy), 1/4 stwierdziła, że ich wydajność energetyczna jest bardzo korzystna, według 22% podobnie rzecz się ma do kosztów wytworzenia takiej energii. Respondenci w 64% odpowiedzieli, że OZE są bardzo bezpieczne, a ponad połowa stwierdziła, że ich perspektywiczność jest bardzo dobra. W 50% Polacy reprezentują pogląd, że „polityka energetyczna powinna koncentrować się na rozwijaniu OZE”, z czego takiej opinii „sprzyja młodszy wiek, lepsze wykształcenie, lepsza ocena własnych materialnych warunków życia oraz lewicowa bądź centrowa orientacja polityczna”4. Nieco ponad 1/5 Polaków zamierza w ciągu najbliższych 2 lat zastosować instalację umożliwiającą korzystanie z OZE w swoim domu/budynku gospodarczym5. Ze statystyk i obowiązujących przepisów jasno wynika, że zapotrzebowanie na instalacje z OZE będzie wzrastało. Skoro mamy możliwość niefinansowania tego przedsięwzięcia z własnej kieszeni, to dlaczego nie skorzystać?

Zależy Ci na środowisku naturalnym i oszczędnościach?

Wybierz lepsze jutro- Skorzystaj z dotacji unijnych na OZE!

Źrodło: http://interactioninstitute.org/wp-content/uploads/2014/02/success.jpg (11.01.2017 09:28).

Nie potrafisz pisać projektów? Boisz się formalności i biurokracji? Nie jesteś z tym sam! Na rynku istnieje szereg firm zajmujących się pomocą w tym zakresie. Możesz pomóc nie tylko sobie, ale i najbliższemu otoczeniu. Więcej informacji na temat naboru oraz OZE znajdziesz pod następującymi adresami:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-696-4_2_produkcja_energii_z_oze_w.html
http://wysokienapiecie.pl/oze
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze
http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf
http://www.pigeor.pl/media/js/kcfinder/upload/files/Krajowy-Plan-Dzia%C5%82ania-w-zakresie-energii-ze-zrodel-odnawialnych.pdf

Źródła:

1GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 R., http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/9/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych _w_2014_roku.pdf (11.01.2017 08:41).

2Odnawialne źródła energii, http://www.prosument-oze.eu/odnawialne-zrodla-energii.html (11.01.2017 09:00).

3GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 R., http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/9/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych _w_2014_roku.pdf (11.01.2017 08:41).

4CBOS, Polacy o przyszłości energetycznej kraju, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_028_16.PDF (11.01.2017 09:05).

5CBOS, Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_036_16.PDF (11.01.2017 09:12).

Autor artykułu: Joanna Boguta, Ascend Consulting