+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych

Twoje pieniądze powinny zarabiać, a nie leżeć na lokacie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp – opłacalność inwestycji

W niniejszym artykule porównano opłacalność inwestycji, jaką jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kWp, do bankowej lokaty terminowej o oprocentowaniu 0,5% w skali roku. Koszt instalacji PV o tej mocy założono na poziomie 14,7 tys. zł netto. Na taką samą kwotę ustalono wielkość wpłaty na lokatę. Należy zaznaczyć, że artykuł ten dotyczy jedynie prosumentów, a więc odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Aby zobrazować opłacalność budowy instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na wykresie okres zwrotu inwestycji, czyli czas, po upływie którego przychody z inwestycji pokryją poniesione koszty (nakłady). Na potrzeby obliczeń przyjęto, że roczny uzysk z instalacji PV wyniesie 3 300 kWh/rok, a koszt brutto zakupu energii elektrycznej wyniesie 0,65 gr/kWh przez cały okres żywotności mikro-instalacji, czyli przez 25 lat.

 

Z obliczeń (patrz wykres) wynika, że okres zwrotu nakładów inwestycyjnych  instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wyniesie 7 lat. Po tym okresie instalacja zacznie przynosić zyski z tytułu oszczędności na redukcji opłat  za energię elektryczną. Całkowite szacunkowe przychody jakie osiągniemy po 25 latach to 14,7 tys. zł – zwrot nakładów inwestycyjnych + około 39 tys.zł. zysku Na wykresie pokazane są przychody z tytułu odsetek z lokaty bankowej. Przy rocznym oprocentowaniu na poziomie 0,5 % przychody z lokaty po 25 latach wyniosą zaledwie 2 tys. zł.

 

Wynik ten mówi sam za siebie, wybierając budowę mikroinstalacji nasz zysk będzie wyraźnie wyższy w stosunku do lokaty. W przypadku instalacji fotowoltaicznej roczna stopa zwrotu inwestycji wyniesie ponad 14%. Należy mieć także na uwadze stale rosnącą cenę energii elektrycznej, przed którą zabezpieczmy się posiadając własne źródło jej produkcji.