+48 81 444 64 94 info@eco-energia.pl

Jak wyznaczyć moc instalacji fotowoltaicznej dla mojego domu ( prosument )?

 

W świetle postanowień nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 1 lipca 2016 roku, powinniśmy zachować określone reguły doboru mocy instalacji fotowoltaicznej. 90 % zapytań kierowanych do firmy Eco-energia odnosi się właśnie tego zagadnienia.

W zapisach ustawy pojawiła się definicja prosumenta:

W skrócie:   prosument – to wytwórca energii, który zużywa ją na własne potrzeby

Kto jest definiowany jako prosument :

–     Gospodarstwo domowe ( osoba fizyczna)

–     Szkoła

–     Kościół

–     Wspólnota mieszkaniowa

–     Gmina jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej

–     Rolnik

 

UWAGA ! Przedsiębiorca nie jest prosumentem i podlega odmiennym regulacjom prawnym

 

Ustawa wprowadza nowy korzystny sposób rozliczania nadwyżki energii elektrycznej odprowadzonej do sieci publicznej. Taka nadwyżka zawsze wystąpi niezależnie od mocy instalacji. Z naszych kilkuletnich pomiarów instalacji domowych, wynika że przy prawidłowo dobranej mocy instalacji tylko 40% wyprodukowanej rocznej energii w instalacji udaje się zatrzymać i skonsumować na potrzeby własne ( współczynnik autokonsumpcji ). Pozostała część – 60%  ucieka do sieci publicznej. Ustawodawca wyszedł naprzeciw i proponuje bilansowanie energii oddanej z energią pobraną.

Prosument nie sprzedaje nadwyżki energii, wygenerowaną nadwyżkę magazynuje w sieci publicznej, zgromadzona nadwyżka bilansowana jest w rocznym okresie rozrachunkowym, z energią pobraną  w następującej relacji

1 do 0,8 dla mikro-instalacji o mocy do 10 kW

1 do 07 dla mikro-instalacji o mocy 10 do 40 kW

UWAGA

Warunkiem bilansowania nadwyżki energii jest posiadanie umowy kompleksowej z jednym operatorem ( przesył oraz obrót od tego samego dostawcy energii).

Załączona plansza pokazuje w jaki sposób możemy przeprowadzić dobór mocy instalacji fotowoltaicznej. Podstawą jest roczne zużycie energii elektrycznej przez obiekt wyznaczone na podstawie faktur. Na planszy pokazane jest prawidłowe oraz błędne ustalenie mocy instalacji. Wejście w obszar niekorzystny skutkuje pogorszeniem opłacalności inwestycji ( wydłużeniem czasu zwrotu inwestycji ). Ustalenie mocy instalacji w obszarze korzystnym gwarantuje skompensowanie w całości odprowadzonej nadwyżki energii.

 

Rys. Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej dla prosumenta.